Gathering

Gathering 1: The Ghosts Of The Tribe I 2021 I Bleistift, Ölkreide und Ocker-Naturfarbe I 60 cm x 80 cm

Gathering 2: Permanent Revolution I 2021 I Bleistift und Ölkreide I 60 cm x 80 cm

Gathering 3: Flowers For All Occasions I 2021 I Bleistift und Ölkreide I 60 cm x 80 cm