Gathering

Gathering 1: The Ghosts Of The Tribe I 2021 I Bleistift, Ölkreide und Ocker-Naturfarbe I 70 cm x 100 cm